Ochrana osobných údajov

Fórum cestovného ruchu, Občianske združenie, sídlo Mierová 179, 85103 Bratislava,
IČO: 53127439
je prevádzkovateľom osobných údajov.

Občianske združenie na webovej stránke www.forumcestovnehoruchu.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o členoch OZ Fórum cestovného ruchu.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie. K týmto údajom majú prístup výlučne orgány OZ.

Používaním stránky www.forumcestovnehoruchu.sk a odoslaním prihlášky za člena OZ Fórum cestovného ruchu prostredníctvom registračného formulára člen vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby OZ spracovalo a uschovávalo jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti OZ a spracovávalo ich vo všetkých svojich informačných systémoch. OZ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi člena zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Člen udeľuje OZ tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže člen odvolať kedykoľvek písomnou formou na emailovej adrese info@forumcr.sk.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas člena s poskytnutím osobných údajov. Údaje, ktoré poskytne člen, sú nevyhnutné na registráciu člena a ďalšie úkony spojené s členstvom v OZ.

OZ je povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o členovi. Osobné údaje nesmie využiť pre osobnú potrebu, nesmie ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovať aj po skončení platnosti členstva.

OZ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Medzi osobné údaje, ktoré člen oznamuje OZ patria:
Meno, priezvisko, email, adresa, telefónne číslo, názov firmy.

Člen odoslaním žiadosti o členstvo vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu OZ zasielalo správy o činnosti, ponukách bez predchádzajúcej žiadosti člena na zaslanie takýchto správ a to na dobu 5 rokov.

Práva člena ako dotknutej osoby stanovuje ďalej Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.